اتاقم

دکمه بازگشت به دوران ساده ی غار نشینی کجاست؟!!

در این چند روز به این پتانسیل رسیدم که بگم بابا جان برو رد کارت،نه برا اینکه چیز بدی دیدم یا حتی دلمو زده ها نه یعنی خب به اون مرحله نرسیده هنوز.برا این رسما و فرهنگای مزخرف و از این مزخرف تر برا اینکه دهنم سرویس شده از دست والدین که چرا اینو گفتی،چرا اینجور گفتی،چرا اخم کردی،چرا با این لحن حرف زدی!
به من چه که طرف از اون حرفش چه معانی پنهانی رو داره و من باید حواسم به اون معانی پنهان باشه.به من چه از حرف من طرف چه برداشتی میخواد بکنه،مسئول ذهن احیانا کج یا راستش نیستم که.

   + ف ; ۳:٥٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

خودم با خودم

-میدونی داری چی میکنی؟
+هنوز نه.
-به نظرت خوبه؟
+نمیدونم
-کِرم داری؟
+نه خب موجود زشته بامزه ایه!
-میدونی دقیقا داری چه گهی میخوری دخترم؟!
+اره خب ولی نمیدونم دارم گه میخورم یا گه میزنم شایدم هیچ کدوم حتی گُل هم باشه؛ولی با ادب باش با ادب باش!!
-به روح اعتقاد داری؟
+تو روحم

   + ف ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٤
comment نظرات ()