دکمه بازگشت به دوران ساده ی غار نشینی کجاست؟!!

در این چند روز به این پتانسیل رسیدم که بگم بابا جان برو رد کارت،نه برا اینکه چیز بدی دیدم یا حتی دلمو زده ها نه یعنی خب به اون مرحله نرسیده هنوز.برا این رسما و فرهنگای مزخرف و از این مزخرف تر برا اینکه دهنم سرویس شده از دست والدین که چرا اینو گفتی،چرا اینجور گفتی،چرا اخم کردی،چرا با این لحن حرف زدی!
به من چه که طرف از اون حرفش چه معانی پنهانی رو داره و من باید حواسم به اون معانی پنهان باشه.به من چه از حرف من طرف چه برداشتی میخواد بکنه،مسئول ذهن احیانا کج یا راستش نیستم که.

/ 3 نظر / 63 بازدید
برادر شغال

من با خودم عهد کردم سال دیگه برم تو پارک چادر بزنم و تنها زندگی کنم که نه مهمونی برم نه مهمون بیاد برام [اوه]

دارچین

خوب نوشتی که مسئول ذهن کج هیچ کس نیستی . راحت زندگیت رو بکن وسال نوت هم مبارکااااااا.

سارا

کی بره؟چی شده؟به منم بگو